ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท กฤษฎ์ ดี-วี จำกัด
Welcome to KriszD D-V Corp.,Ltd.

บริษัท กฤษฎ์ ดี-วี จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ”KDV" หรือ "K D-V”)

ได้กำหนดทิศทางในอนาคตและแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็นหลายกลุ่มธุรกิจด้วยกัน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในบางกลุ่มธุรกิจไปแล้ว
และยังมีการดำเนินการในรูปแบบคู่ขนานกันไปด้วย โดยจะต่อยอดให้ครบถ้วน สมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้

นี่คือปณิธานของเราที่จะรังสรรค์สิ่งที่ดี มีคุณภาพ พัฒนายั่งยืนและต่อเนื่องเพื่อมอบสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มพึงพอใจ

เกี่ยวกับเรา
(About Us)

 

    ถ้าคุณมองหาผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ของเราในแวดวงของการให้คำปรึกษา วิทยากร อาจารย์บรรยาย ผู้ตรวจประเมิน ผู้ปฏิบัติจริงภาคสนาม ผู้รับมอบอำนาจในการต่อสู้ แก้ต่างคดีในศาลแรงงาน  ผู้บริหารระดับสูงซึ่งผ่านงานในระดับผู้ปฏิบัติการจนถึงระดับ Top Management ในองค์การที่มีชื่อเสียงมากมาย 

 

      เรามีที่ปรึกษาอย่างอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ ซึ่งเป็นผู้คว่ำหวอดในวงการแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานงานบูรณาการอันดับหนึ่งในประเทศไทย และเป็นมือวางในการวางแผนกลยุทธ์และกฎหมายธุรกิจ ในระดับ 1 ใน 3 ของประเทศ การบริหาร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ แบบลงลึก เจาะ และเน้นปฏิบัติได้ผลสำเร็จมาแล้วเป็นเครื่องรับประกัน ด้วยทีมงานคุณภาพระดับประเทศ ไม่ทำให้ท่านและองค์การผิดหวังอย่างแน่นอน
 
          ขอบอกว่า...ท่านเลือกเรา ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน นอกจากนั้นแล้วเรายังมีบริการในกลุ่มธุรกิจส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภค บริโภค ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่มและไลฟ์สไตล์ บทความ วิชาการ ตำราและหนังสือ จัดจำหน่าย E-Book รูปแบบ Online การจัดหา Contractor ในกิจการ Outsources และจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายอีกด้วย
 
      นอกจากนี้แล้ว KDV พร้อมที่จะช่วยท่านทวนสอบ ประเมินระบบความโปร่งใสของทุกกระบวนการทางธุรกิจของท่านแบบหยั่งรากลึก เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั้่นทุกรูปแบบ หาทางป้องกันแต่เนิ่นๆ ให้องค์กรของท่านมีธรรมาภิบาล รับวางระบบเต็มรูปแบบเพื่อให้เกิดวินัย บุคลากรเก่ง ดี มีสุข ครบวงจร
 
     สามารถดู "ประกาศความเป็นส่วนตัว" (Privacy Notice)  ได้โดยคลิกที่ เกี่ยวกับเรา

 

 

รายละเอียด

หลักสูตรการอบรม สัมมนา
(Training and Seminar Courses)

            เราให้บริการรับจัดอบรม สัมมนาในรูปแบบสาธารณะ (Public Training) และรับบริหารจัดการด้านฝึกอบรม จัดสัมมนา จัดประชุมภายในองค์กรของท่าน (In-House Training) จัดและออกแบบกรณีศึกษา ปฏิบัติการกลุ่ม (Case Study and Workshop) การดำเนินการด้านพัฒนาบุคลากรทุกศาสตร์ ทุกสาขา ให้แนวคิด ข้อแนะนำแบบบูรณาการความคิด นวัตกรรม ในรูปแบบเน้นภาคปฏิบัติ ใช้งานได้จริง เป็นรูปธรรม

            มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำทั้งภายใน ภายนอกสถานที่ รวมถึงบริการในรูปแบบลับเฉพาะในการให้คำปรึกษาตามความประสงค์ของท่าน เพื่อเน้นย้ำการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของท่านอย่างเต็มรูปแบบ

 

บริการของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

CSR :
K D-V's Corporate Socail Responsibility

             KDV เล็งเห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ธุรกิจต้องมี อันเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่ขาดไม่ได้ และจะเป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรมต่อไป