EPISODE 2 : กฎหมายสำคัญๆ คดีแรงงาน คัดและสรรหามา ภาค 2
โดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

ประกาศกรมแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง

กด Download ตรงนี้  /ประกาศกรม เลือกตั้ง คลจ.pdf

พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (Update 09.05.2561)

กด Download ตรงนี้  /พรก บริหารจัดการคนต่างด้าว.pdf

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 (Update 03.02.2562)

กด Download ตรงนี้  /พรบ ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม.pdf

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 (Update 22.02.2562)

กด Download ตรงนี้  /พรบ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์.pdf

พระราชกฤษฎีกากําหนดรัฐวิสาหกิจที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสมพันธ์ พ.ศ.2543 ไม่ใช้บังคับพ.ศ.2544 (Update 22.02.2562)

กด Download ตรงนี้  /พรฎ ไม่ใช้บังคับแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์.pdf

ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (Update 22.02.2562)

กด Download ตรงนี้  /ประกาศ คกก แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์.pdf

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  (Update 22.02.2562)

กด Download ตรงนี้  /พรบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.pdf

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499  (Update 02.04.2562)

กด Download ตรงนี้  /ประมวลกฎหมายอาญา.pdf

 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553  (Update 21.09.2562)

กด Download ตรงนี้  /คุ้มครองผู้รับงาน.pdf

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  (Update 21.09.2562)

กด Download ตรงนี้  /ความผิดคอมพิวเตอร์.pdf

ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. 2558  (Update 25.09.2562)

กด Download ตรงนี้  /การขออนุญาตฎีกา.pdf

► พระราชบัญบัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 (Update 14.12.2562)

กด Download ตรงนี้  /ห้ามเรียกดอกเกิน15.pdf

 พระราชบัญญัติ กําหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 (Update 14.12.2562)

กด Download ตรงนี้  /กำหนดความผิดนิติบุคคล.pdf

 ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2561  (Update 04.08.2564)

กด Download ตรงนี้  /การจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 2561.pdf

 ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2562  (Update 04.08.2564)

กด Download ตรงนี้  /การจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 2562.pdf

► พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  (Update 23.10.2563)

กด Download ตรงนี้  /วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.pdf

► พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  (Update 04.08.2564)

กด Download ตรงนี้  /ป วิ ปกครอง.pdf

► ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 (Update ถึงฉบับ 8/2562 | 22.09.2564)

กด Download ตรงนี้  /ระเบียบ ป ใหญ่ ตุลาการศาลปกครองฯ.pdf

► พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562) (Update 14.12.2562)

กด Download ตรงนี้  /ข้อมูลส่วนบุคคล.pdf

► พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับภาษาอังกฤษ|English Version Unofficial Translation(Update 03.07.2563)

กด Download ตรงนี้  /ข้อมูลส่วนบุคคล English Version.pdf

 พระราชกฤษฏีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 (Update 17.07.2563) ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

กด Download ตรงนี้  /พรฎ กำหนด 22 หน่วยงานกิจการ.pdf

 พระราชกฤษฏีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 (Update 08.05.2564) ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น (ขยายเวลาใช้บังคับ แต่เนื้อหาเดิม)

กด Download ตรงนี้  /พรฎ กำหนด 22 หน่วยงานกิจการ (ฉบับที่ 2).pdf

► ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 (Update 17.07.2563) ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

กด Download ตรงนี้  /Personal Data Security Standard.pdf

► ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (Update 25.05.2564) ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น (ขยายเวลาใช้บังคับ แต่เนื้อหาเดิม)

กด Download ตรงนี้  /Personal Data Security Standard2.pdf

 Thailand Data Protection Guidelines 1.0 (TDPG 2.0) for PDPLA : Personal Information/Data Protection (Privacy) Legal Act 2019 (2562) (Update 30.09.2561)

กด Download ตรงนี้  /TDPG 1.0 for PDPLA .pdf

 Thailand Data Protection Guidelines 2.0 (TDPG 2.0) for PDPLA : Personal Information/Data Protection (Privacy) Legal Act 2019 (2562) (Update 31.10.2562)

กด Download ตรงนี้  /TDPG 2.0 for PDPLA .pdf

 Thailand Data Protection Guidelines 3.0 (TDPG 3.0) for PDPLA : Personal Information/Data Protection (Privacy) Legal Act 2019 (2563) (Update 07.01.2563)

กด Download ตรงนี้  /TDPG 3.0 for PDPLA .pdf

 Thailand Data Protection Guidelines 3.0 Extension+ (TDPG 3.0) for PDPLA : Personal Information/Data Protection (Privacy) Legal Act 2019 (2564) (Update 30.04.2564)

กด Download ตรงนี้  /TDPG 3.0 Extension+ for PDPLA .pdf

 GDPR : General Data Protection Regulation – Official Legal Text (Update 03.07.2562)

กด Download ตรงนี้  /GDPR Official .pdf

 GDPR : General Data Protection Regulation – THAI (Update 11.05.2565)

กด Download ตรงนี้  /GDPR Thai version .pdf

► พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 (Update 21.05.2564) และ ดูเพิ่มเติมจาก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กด Download ตรงนี้  /ความปลอดภัย อาชีวฯ สภาพแวดล้อม.pdf

►►► กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ.2563 (Update 21.05.2564)

กด Download ตรงนี้  /กฎกระทรวงตรวจสุขภาพ เสี่ยง.pdf

►►► กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 (Update 21.05.2564)

กด Download ตรงนี้  /กฎกระทรวง อัคคีภัย.pdf

►►► ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ มีผลใช้บังคับ ณ  7 ตุลาคม 2562   (Update 05.07.2564)

กด Download ตรงนี้  /ประกาศกรมฯ ทปษ รสพ 2562.pdf

► พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.2545 (Update 10.04.2565) 

กด Download ตรงนี้  /ความลับทางการค้า.pdf