เชิญ๏ชวน๏ใช้๏บริการของ ҜDᏉ
และ อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

จากประสบการณ์คลุกคลีตีโมง แก้ปัญหาเรื่อง "ฅน" เรื่อง "องค์กร" และใช้ "กฎหมายแรงงาน" มาทุกรูปแบบ

24 ปี ของ อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ (เริ่ม มิถุนายน 2537) 

► 23 ปี ของ KRISZD's Group and KDV (เริ่ม กุมภาพันธ์ 2538) 

ยิ่งกว่าตกผลึก บัดนี้เราพร้อมยิ่งขึ้น มากขึ้น พราวขึ้น เราให้สัญญาว่าท่านไม่มีวันผิดหวัง แน่นอน

▫️f ▶️https://goo.gl/YmgwNw

▫️Website

บริการพัฒนาฅนและองค์กร ▶️https://goo.gl/LZq58W

บริการให้คำปรึกษา ▶️https://goo.gl/sB92HL

บริการกฎหมายและคดี ▶️https://goo.gl/62yAjo

บริการบทความ ▶️https://goo.gl/Pj57Ws

บริการอื่น ▶️https://goo.gl/pnwuwf

 

 อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ ร่วมกับ KDV พร้อมเสมอ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านิติบุคคลถึงกว่า 263 บริษัท และ 711 สัญญา 2,441 แนวปฏิบัติ 397 ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และอีกกว่า 9,700 เอกสารที่เราจัดทำให้โดยไม่เคยมีปัญหาและรับประกันชนะทุกคดีที่มีการฟ้องร้อง

(ข้อมูล ณ เสาร์ 9 มิถุนายน 2561)

 

 รับให้คำปรึกษา บรรยาย จัดอบรม สัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Workshop และ การพัฒนาบุคคลากรทุกรูปแบบ เช่น ด้าน HRM HRD OD (การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร) บริหารจัดทำแผนกลยุทธ์ ระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย ภาวะผู้นำ เป็นต้น

 

 รับตรวจสอบแบบเข้มข้น ให้ความเห็นไม่เกรงใจ ตรงไปตรงมา และจัดทำสัญญาทุกประเภท เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างเหมา จ้างทำของ สัญญาเช่า สัญญาทางธุรกิจ สัญญาใช้ทุน กู้ยืม เช่า ฝากทรัพย์ เช่าซื้อ จำนำ จำนอง สัญญาระหว่างเอกชนกับรัฐ สัญญาระหว่างประเทศ เป็นต้น

 

 รับเขียนแนวปฏิบัติด้านการบริหารทั่วไป บริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำประกาศ คำสั่งภายในบริษัทให้สอดคล้องนโยบายและกฎหมายว่าด้วยแรงงาน

 

 รับทำเอกสาร ข้อกำหนด เงื่อนไข แบบฟอร์มเชิงป้องกันการใช้สิทธิของผู้บริโภค ไม่ให้ฟ้อง/ร้องดำเนินคดีคุ้มครองผู้บริโภคได้โดยไม่สุจริต

 

 รับทำและบริหารการจ้าง outsourcing ไม่ให้เกิดปัญหาตามมาตรา 11/1 กฎหมายคุ้มครองแรงงานแบบ Full Package

⚖️ สำนักงานกฎหมายและการคดีอาจารย์กฤษฎ์อุทัยรัตน์ และผองเพื่อน (ATTORNEY AT LAW Aj.KRISZD U-THAIRATn and ASSOCIATES.) เราเชี่ยวชาญชำนาญจริง ไม่เคยแพ้คดีแรงงาน

 

 รับจัดทำเอกสารทุกชนิดและสัญญา เป็นฉบับภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น และพม่า

 

 ҜDᏉ รับตรวจสอบสัญญาทุกประเภท

 

 รับวิเคราะห์ ให้ความเห็น ให้คำปรึกษา รับประเมิน ทำการตรวจสอบความถูกต้อง ความเป็นไปได้ ความเสี่ยงองค์กร หรือขอให้เราทวนสอบแบบ second openion* ของงานต่อไปนี้ เช่น HRM ,HRD (Human Resource Management/Development) ,OD (Organization Development) ,ผังโครงสร้างการบริหาร ,แผนธุรกิจ ,การจ้างพนักงาน ,ระเบียบข้อบังคับการทำงาน/การบริหารงานบุคคล ,KPIs ,การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนสวัสดิการต่างๆ ,แผนความก้าวหน้าทางอาชีพ ,ระบบและวิธีประเมินผลงาน ,การสรรหา ,คัดเลือก ,การทำ Job Descriptions ,Job Specifications ,Job Analysis ,Job Classification ,Job Qualification ,Strategic Plan ,Work Procedures/Instruction, CSR , CRM, การเลิกจ้างพนักงานไม่ให้เป็นปัญหาหรือแพ้คดี , Outsourcing, แรงงานต่างด้าว ,ISO9001 , 5ส และอีกมากมาย ขอให้คุณขอมา เราจัดการให้ได้ทุกเรื่อง และทำได้ดีเกินกว่าที่คาดคิด เน้นคุณภาพสุดๆ คุ้มล้นๆ ครับ

 

 เพื่อให้สอดคล้องกับ⚖️กฎหมายและหลักการสากล

 

 และรับตรวจ วางระบบ Anti- corruption เต็มรูปแบบด้วย

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

• ติดต่อเรา ҜDᏉ ร่วมกับ ...

⚖️สำนักงานกฎหมายและการคดี

อาจารย์กฤษฎ์อุทัยรัตน์และผองเพื่อน

(Attorneys at Law Aj.KRISZD U-THAIRATn and Associates.)

 รับทำคดีแรงงาน คดีแพ่ง คดีอาญาทุกประเภท

 

 เรารับประกันทุกงาน ถูกต้อง 100%

ⓌⓌⓌ KRISZD.com  E-mail :KDV@KRISZD.com

โทร. 089-968-1884 และ 06-3918-8881

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 second openion* เป็นความลับที่ท่านต้องอนุญาตให้เราเข้าตรวจและทวนสอบ เราจึงจะทำให้ ในกรณีที่ท่านจ้างที่ปรึกษาไปแล้ว แต่มีข้อสงสัย ไม่มั่นใจในวิธีการให้คำปรึกษาว่าจะทำให้งานและธุรกิจของท่านรุดหน้า หรือให้คำแนะนำ ปรึกษาถูกต้องจริงหรือไม่ หรือแค่มาบอกๆ แล้วจากไป คราวต่อมาติดตามงาน โดยท่านงงๆ ไม่ได้อะไรขึ้นมา

 ท่านสามารถใช้บริการเราซึ่งเป็นมืออาชีพได้ ทุกอย่างเป็นความลับ เรามีสัญญาป้องกันและรักษาความลับระหว่างกัน รับรองว่าไม่ทำให้ท่านกับที่ปรึกษาที่เราตรวจและทวนสอบล่วงรู้ได้

หรือ ให้เรา ¢нє¢к sure ก่อนใช้ ทั้งก่อนจ้าง ระหว่างจ้าง และหลังจ้างที่ปรึกษาได้

 

 เช็ค ชัวร์ ก่อนใช้ ให้ KDV ทำ (ขณะนี้บริการด้านนี้ของเราเป็นที่นิยมและเป็นความลับที่สุด เท่ากับตรวจสอบที่ปรึกษาที่ท่านจะจ้างแต่เนิ่นๆ)

 

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

นักวิทย์ศิลป์

ผู้เชี่ยวชาญ HRM HRD OD Strategic Management TQM ISO

ผู้นำแห่งกฎหมายแรงงานแบบบูรณาการ อันดับหนึ่งในประเทศไทย

ผู้ไม่เคยแพ้คดีแรงงาน เชี่ยวชาญการบริหาร เข้าใจนายจ้างลูกจ้าง

"เพราะผมไม่พลาด...อยู่แล้ว" เป็นประกัน "Aj.Kriszd...who has never been defeated in Labour Laws cases."

 

“ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เป็นธรรม ย้ำหลักสุจริต ไม่คิดเอาเปรียบ”

 

✺Credit : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

Ref. : www.KRISZD.com Credit : ꍏj.Kяιꌗz∂ ꀎ-✞ɧąıཞaṭⒸ

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์  นักวิทย์ศิลป์ Sc̫ίArϯίṧt

ωωω.ƘRISZD.ꉓom  KDV@KRISZD.com

 

#บริหารทรัพยากรบุคคล #กฎหมายแรงงานปี2560 #Management #KRISZD #number1กฎหมายแรงงานในประเทศไทย #ผู้เชี่ยวชาญHRM_HRD_OD_StrategicManagement_TQM_ISO_Safety_BusinessAnalysis #AjKriszd #AJK #KDV #สภาพการจ้าง #ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานอันดับหนึ่ง #อาจารย์กฤษฎ์ #อาจารย์กฤษฎ์อุทัยรัตน์ #ผ่าประเด็นบริหารฅน #LabourProtection #LabourRelation #KriszdUthairatn #คดีแรงงาน #ทนายความคดีแรงงาน #ไม่เคยแพ้คดีแรงงาน #อันดับ1คดีแรงงาน #ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับพนักงาน #สัญญาจ้างแรงงาน #สัญญาทางธุรกิจทุกประเภท