ภารกิจ(Mission) และ กลุ่มธุรกิจ (SBU – Strategic Business Unit)

 
ภารกิจ (Mission)
 
1. สร้างความเป็นหนึ่งและอิสรภาพทางความคิด นำหลักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาปรับใช้ให้สมดุลกับการบริหารธุรกิจ
 
“To create a unique and freeform of thinking. To take the Principles of Management and Human Resource Development and adapt them for balancing with Business Administration.”
 
2. สร้างสรรค์ ออกแบบการอบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาและบริการที่ดีเยี่ยม แตกต่าง ตอบความต้องการลูกค้า ให้ประทับใจและบอกต่อ
 
“To create and design the pattern of training courses, seminars , consulting and best services which will be different and respond to the needs of the customers , to be impressive and to obtain referrals from existing satisfied customers.”
 
3. ให้บริการทุกผลิตภัณฑ์และบริการที่เปี่ยมด้วยใจ เคารพสิทธิพื้นฐาน กฎหมาย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
 
“To give heartfelt application to every service based on the fundamentals of rights, law , safety and environment for handling the above to the customers under the ethics of business management.”
 
4. แสวงหา ค้นคว้า พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้สม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 

“Researching and gathering information to develop the innovations for up grading our products and services regularly.”
 

บริษัท กฤษฎ์ ดี-วี จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ”KDV”) ได้กำหนดและแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็นหลายกลุ่มธุรกิจด้วยกัน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในบางกลุ่มธุรกิจไปแล้ว มีการดำเนินการในรูปแบบคู่ขนานกันไปด้วย และจะต่อยอดให้ครบถ้วน สมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ นี่คือปณิธานของเราที่จะรังสรรค์สิ่งที่ดี มีคุณภาพ พัฒนายั่งยืนและต่อเนื่องเพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มพึงพอใจ
 
KriszD D-V Corp.,Ltd. is to be divided into multi business groups some of which are already operating in parallel. The rest will be introducedsoon and operated in accordance with accepted business principles.KDV’s commitment is to create good service with quality and not quantity for our customers and stakeholders.
 
กลุ่มธุรกิจ (SBU – Strategic Business Unit)
1. กลุ่มธุรกิจพัฒนาองค์การ ให้คำปรึกษาธุรกิจและการเรียนรู้
Organization Development  , Business Consulting and Know How Learning
ได้แก่
1.1 ธุรกิจให้คำปรึกษา โดยเป็นที่ปรึกษาองค์การ นิติบุคคลต่างๆ ในรูปแบบที่ปรึกษาทั่วไป ที่ปรึกษา ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ที่ปรึกษาบริหาร โดยให้คำปรึกษาด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการกลยุทธ์องค์การ เป็นต้น ในรูปแบบเน้นภาคปฏิบัตินำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
Business consulting as a general consultant to organizations by working together about Management, Human Resource Development, Business Development and Strategic Plan by Know How  Learning until able to adapt the conclusion in real time.
1.2 ธุรกิจให้คำปรึกษาพัฒนาองค์การ 
OD : Organization Development
1.3 ธุรกิจฝึกอบรม จัดสัมมนา จัดประชุม กรณีศึกษา ปฏิบัติการกลุ่ม  รับดำเนินการด้านพัฒนาบุคลากร ให้แนวคิด ข้อแนะนำแบบบูรณาการความคิด นวัตกรรม ทั้งแบบดำเนินการโดย KDV จัดเอง (รูปแบบ Public Training/Development) และรับดำเนินการให้ในองค์การ สถานประกอบกิจการ นิติบุคคลทั่วๆ ไป (รูปแบบ In-house Training/Development) ในรูปแบบเน้นภาคปฏิบัตินำไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆ
Training, Seminar, Case Study Workshop, Personnel Development by introducing the idea of integrated suggestions and innovation by KDV at Public Training/Development Course and also by In-house Training/Development by Know How Learning until able to adapt in practice.
1.4 ธุรกิจล่าม การสื่อสารแปลความภาษาต่างประเทศและรับแปลเอกสาร ข้อมูล สัญญาต่างๆ ไทย-อังกฤษ  อังกฤษ-ไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลระหว่างประเทศในระดับโลก
Interpretation and Translation both Thai to English and English to Thai by Certified Professional Translator.
1.5 ธุรกิจให้คำปรึกษาแบบทันเวลาอย่างแท้จริง ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหาแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานทุกประเภท แบบเชี่ยวชาญเฉพาะทางทางโทรศัพท์ เครือข่ายสังคม อีเมล และออนไลน์
Real Time Consultation within 24 hours to prevent and solve Labour Problems and other problems arising from Labour Laws using phone, social network, E-mail and Online
1.6 ธุรกิจให้คำปรึกษาแบบลงพื้นที่ ดำเนินการหน้างานเพื่อระงับข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงานและปัญหาแรงงานทุกรูปแบบ ในแบบบู๊และบุ๋น โดยคำนึงถึงความถูกต้องและเป็นธรรม
Work Site Consultation to stop disputation, strike and labour problems in all matters whether caused by violence or peace based on fairness and right.
1.7 ธุรกิจให้คำปรึกษาและจัดทำสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาทางธุรกิจทุกประเภทเพื่อให้ใช้บังคับได้จริงตามกฎหมายและเจตนารมณ์
Employment Contracts Writing, Hire of Work Contracts writing including every type of contracts writing which can be used according to the Law and need.
1.8 ธุรกิจให้คำปรึกษา และรับดำเนินคดีในศาลแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทุกฉบับในราชอาณาจักรไทย
Prosecution in the Labour Court according to every Labour Law in The Kingdom of Thailand.
1.9 ธุรกิจรับจัดทำและร่าง ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  แนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายบริษัท คู่มือพนักงาน คู่มือจรรยาบรรณ จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
Managing and drafting Human Resource Regulations and Practice, Company’s Policy, Staff Manual, Good Governance Principles, Code of Conduct and Ethics.
1.10 ธุรกิจรับจัดทำผังกระบวนการทางธุรกิจ ออกแบบผังกระบวนการ ผังการไหลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
Managing and drafting Business Process Chart/Map, Work Flow in accordance with Quality and Efficiency.
1.11 ธุรกิจรับจัดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่นอกสถานที่แบบเป็นครอบครัว พนักงาน Walk Rally English Camp ทั้งในและต่างประเทศ
Organizing family and employee outdoor activities both in and out of Thailand.
1.12 ธุรกิจให้คำปรึกษาและจัดทำระบบบริหารจัดการ (MS : Management System) เช่น TQM (Total Quality Management) 5ส  ระบบข้อเสนอแนะ (SS : Suggestion System) ISO9001 (QMS : Quality Management System) ISO14001 (EMS : Environment Management System) เป็นต้น
Consult on MS : Management System i.e. TQM (Total Quality Management), 5S, Suggestion System, ISO9001 (QMS : Quality Management System), ISO14001 (EMS : Environment Management System).
 
2. กลุ่มธุรกิจส่งออกและนำเข้า 
Exporting and Importing
2.1 ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและอุปโภค
Exporting of consumer goods to USA and Australia.  
2.2 เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการในราชอาณาจักรไทยและประเทศอื่นๆ
Production and services Agent in Thailand and other countries.
2.3 นำเข้าผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและอุปโภค
Importing of consumer goods.
 
3. กลุ่มธุรกิจอาหาร เครื่องดื่มและไลฟ์สไตล์
Food , Beverage and Life Style
3.1 ให้บริการอาหาร เครื่องดื่มไทยๆ และสไตล์ฟิวชั่นในรูปแบบอาหารหลากสไตล์ผสมผสาน ศิลปะ และการตกแต่ง
Produce artistically designed Thai Style fusion Foods and Beverages.
3.2 ให้บริการ จัดจำหน่าย แปรรูปจากผักปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการปลูกและดูแลบำรุงรักษาเอง
Distributor of hydroponic vegetables for good environment from planting to harvest.
3.3 ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกลูกค้าในการมารับบริการจากกลุ่มธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
Good services and best facilities to the customer.
3.4 การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ
Selling goods, products and other facilities.
 
4. กลุ่มธุรกิจบทความ วิชาการ ตำราและหนังสือ
Text Books, Articles, Magazine and Literature
4.1 การให้บริการข้อมูล เอกสาร บทความทางวิชาการและนอกวิชาการ ความบันเทิงในรูปแบบฟรี เพื่อแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร
Sharing Text Books, Articles, Magazine and literature from Data services including academic documents, non-academic and entertainments.
4.2 การให้บริการข้อมูล เอกสาร บทความทางวิชาการและนอกวิชาการ ความบันเทิงในรูปแบบเพื่อการจำหน่าย
Selling Text Books, Articles, Magazine and literature from Data services including academic documents, non-academic and entertainments.
4.3 การให้บริการจัดจำหน่าย E-Book รูปแบบ Online ซึ่งเป็นข้อมูล เอกสาร บทความทางวิชาการและนอกวิชาการ ด้านกฎหมาย ด้านธุรกิจ ด้านนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการคุณภาพ-สิ่งแวดล้อม และความบันเทิงในรูปแบบที่หลากหลายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในใช้ชีวิตในขณะนั้นๆ
Selling E-Book, Online, and Data services including Legal, Business Management, Innovation, Quality Management System, Environmental Management System (EMS) and Entertainments.
 
5. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
Other Business
5.1 บริการจัดหาผู้รับจ้าง/เหมา ผู้ให้บริการ และกิจการจ้างแรงงาน/บริการภายนอก 
Service Agency, Contractor and Outsourcing  
5.2 บริการจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริการจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย อันเป็นอีกช่องทางหนึ่งของกลุ่มธุรกิจบริการของ KDV ที่จะนำผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้ให้บริการมาสู่โลกออนไลน์ ในการนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งที่ผ่านการคัดสรร อุปโภคและบริโภคจริงมานำเสนอ
Besides training and consultancy, the company distributes handmade products and has planned to provide other services. These are and will be another channel of the company's business activities.
KDV company will bring the producers, the wholesalers and buyers to the on line world in the presentation of the products including the quality of sales services required by the clients.