ปลดล็อค ทุกปัญหา ฅน และ เข้าถึง กฎหมายแรงงาน ด้วยวิถี โค้ชฟาเมน ในห้องปฏิบัติการเกือกม้า เพื่อ...หาทางออกที่ดีที่สุดในองค์กรของคุณ

รหัสหลักสูตร/Couse Code : KDV1-2561 LG

ปลดล็อคทุกปัญหา ฅน และเข้าถึงกฎหมายแรงงานด้วย วิถีโค้ชฟาเมน ในห้องปฏิบัติการเกือกม้า
เพื่อ…หาทางออกที่ดีที่สุดในองค์กรของคุณ
Unlocking obstacles which obstruct our life using  CoachFaMen’s Way/Solution at River Bend Room
เหนือกว่าการอบรม สัมมนา และการเรียนรู้ทั่วๆ ไป เพราะนี่คือรูปแบบใหม่ในการพัฒนาตนเอง
พัฒนาองค์กรของคุณเพื่อขจัดปัญหาฅน องค์กร การบริหารจัดการและความเข้าใจที่ถูกต้อง
ด้านกฎหมายแรงงานในแบบ Outside-in ซึ่งจะจำลองห้องโสเหล่เป็นรูปเกือกม้า
โสเหล่ คือ การพบปะ พูดคุย เปิดสมอง ให้ปัญญา ร่วมกันเพื่อหาทุกๆ ทางออกให้กับปัญหา
เรื่องฅนในองค์กรของคุณ ปัญหาไม่รู้ไม่เข้าใจกฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล บริหาร
ธุรกิจของคุณ
 
·เราเชื่อว่าวิธีปลดล็อคนี้ได้ผล ด้วยจุดเด่น 2 ข้อใหญ่ๆ จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนความคิด
ก่อให้เกิดปัญญาในการหาหนทางที่ดีที่สุดให้กับองค์กร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านบรรยากาศที่จำลองขึ้นพร้อมๆ กับวิถีทางที่จะนำพาไปเองแบบอัตโนมัติ
ซึ่งผลสำเร็จคือทำซ้ำจนสามารถต่อยอด “เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและทรัพยากร
บุคคล” ที่ดีได้ไม่ยาก
© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมถึงการนำไปดัดแปลง ปรับปรุง ต่อยอดด้วยกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม ผู้กระทำการฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

 

วิทยากร
(Lecturer)

  อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ 
  นักวิทย์ศิลป์ 
  ผู้เชี่ยวชาญ HRM HRD OD Strategic Management TQM ISO 
  ผู้นำแห่งกฎหมายแรงงานแบบบูรณาการ อันดับหนึ่งในประเทศไทย
  ผู้ไม่เคยแพ้คดีแรงงาน เชี่ยวชาญการบริหาร เข้าใจนายจ้างลูกจ้าง
   
  “ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เป็นธรรม ย้ำหลักสุจริต ไม่คิดเอาเปรียบ”
   
  ✺Credit :  อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
  Ref. : www.KRISZD.com
  Credit : ꍏj.Kяιꌗz∂ ꀎ-✞ɧąıཞaṭⒸ
   
  อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ นักวิทย์ศิลป์ S⃕c̫ίArϯίṧt
  ωωω.ƘRISZD.ꉓom
  KDV@KRISZD.com

กำหนดการ
(Schedule)

 • โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือ เทียบเท่า
 • พฤหัสบดี ที 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  เวลา 09:00-16:00 น.

อัตราค่าธรรมเนียม
(Subscription)

 • สมาชิก
  10,700.00 บาท (รวมVAT แล้ว)
 • บุคคลทั่วไป
  12,700.00 บาท (รวมVAT แล้ว)

รายละเอียดหลักสูตร

  จุดเด่นแรก : วิธีเรียนรู้ผ่าน วิถีแห่งโค้ชฟาเมน (CoachFaMen’s Way/Solution)
  จุดเด่นที่ 2 : ให้ที่นั่งและโต๊ะโสเหล่เป็น “รูปเกือกม้า” ทำให้เป็นห้องเรียนรู้แบบริเวอร์เบ็นด์ (River Bend Room) เรียกว่า “วงโสเหล่เกือกม้า” มีความหมายว่า ทุกปัญหามีทางออกเสมอ เกือกม้าจะมีทางออกอยู่ตรงกลาง ทุกคนเห็นหน้ากัน ไม่อายกัน คิดบวกต่อกัน เชื่อมั่นกัน เสริมแรง ให้ใจ ตระหนักรู้ มุ่งมั่น ร่วมระดมพลังความคิด ช่วยกันหาทางออก ผ่าทางตัน ภายใต้วิถีแห่งโค้ชฟาเมน (CoachFaMen’s Way/Solution) โดย “โค้ชฟาเมน” จะเป็นไกด์ให้วงโสเหล่ประสบความสำเร็จ
   
   
  วิถีแห่งโค้ชฟาเมน 
  (CoachFaMen’s Way/Solution)
   
  ใคร? คือ โค้ชฟาเมน?
  อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ นักวิทย์ศิลป์ (SciArtist) จะทำหน้าที่เป็น โค้ชฟาเมน (CoachFaMen’s) 
  วิถีแห่งโค้ชฟาเมน (CoachFaMen’s Way/Solution) จะคอยปลุกเร้าพลังของผู้เข้าร่วมวงโสเหล่ทุกคนให้พูดออกมา ให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้คุณพรั่งพรูวิธีคิด แนวปฏิบัติ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ความสำเร็จของแต่ละคนแต่ละองค์กรออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อแบ่งปันกัน (Share) ในวงโสเหล่ 
   
  วิถีแห่งโค้ชฟาเมน (CoachFaMen’s Way/Solution) เป็นการผสมผสาน 3 เทคนิคไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ เทคนิคที่ 1 : การโค้ช (Coaching) คือการเป็นนักฟัง เปิดศักยภาพ ชักชวนให้วงโสเหล่คิด หาทางเลือกเอง ก้าวข้ามอุปสรรคจากปัญหาหน้างานในเรื่องฅน เรื่องกฎหมายแรงงาน โดยใช้เครื่องมือโค้ชชิ่ง
   
  เทคนิคที่ 2 คือ เทคนิคให้ผู้ร่วมวงโสเหล่เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นพบได้เองผ่านกิจกรรมพูดคุย ให้ความเห็น แลกเปลี่ยน สร้างกับดักหลุมพรางให้ผู้ร่วมวงโสเหล่มาติดกับดักแล้วเกิดการเรียนรู้ขึ้นโดยไม่รู้ตัวจนเกิดองค์เรียนรู้เรื่อยๆ ไม่รู้จบ แบบ Facilitator ซึ่งจะทำเรื่องยากให้ง่ายขึ้น และ เทคนิคที่ 3 สุดท้าย เทคนิคเมนถ่อ (Mentor) ถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีคิด ด้าน HR และกฎหมายแรงงานแบบ iLL (integrated Labour Laws) บูรณาการเบ็ดเสร็จทุกๆ มุมมอง เล่าเรื่องจริงจากคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานและกรณีศึกษาทางการบริหารฅน
   
  โค้ชฟาเมน (CoachFaMen’s) จะให้แนวทางและถ่ายทอดทั้งด้าน Hard Skills และ Soft Skills ในบริบทที่นำมาร่วม “วงโสเหล่เกือกม้า”  จนผู้ร่วมวงโสเหล่สามารถนำไปต่อยอด และประยุกต์ปรับใช้ให้ตนเองเป็น โค้ชฟาเมน (CoachFaMen’s) ในองค์กรของตนเองในด้าน HR และด้านกฎหมายแรงงานได้เป็นอย่างดี
   
  ใคร? ควรมาร่วมวงโสเหล่ กติกาและจำนวนที่เหมาะสม
   
  (1) ต้องเป็นฅนที่ทำงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวหน้า ผู้บริหาร เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือใครก็ใดที่ต้องการแก้และป้องกันปัญหาหน้างานที่เกี่ยวข้องกับฅนและปัญหาแรงงาน
  (2) ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ มีอายุการทำงานมาแล้วรวมๆ ในทุกองค์กร ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
  (3) ต้องมีและพกความกล้า (อย่าอาย) ในการพูด การคิด การแสดงออก เต็มใจที่จะ “ให้” โดยนำปัญหา ทางแก้ การป้องกัน ข้อเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับฅน ปัญหาแรงงาน และความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแรงงานของตนเองและองค์กรมาร่วมแชร์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ถูกผิดไปด้วยกัน ซึ่ง โค้ชฟาเมน (CoachFaMen’s) จะคอยกระตุ้นและสุ่มเลือกให้คิดและแสดงออก สะกิดให้ร่วมแชร์ในวงอย่างทั่วถึงครบทุกคน
  (4) ต้องมีแนวคิดในเชิงบวก สร้างสรรค์ ต้องไม่ทำให้วงรู้สึกเสียหน้าหรือวงแตก มีมนุษยสัมพันธ์ดี และเป็นมิตร
  (5) ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงในการแบ่งปัน เรียนรู้ไปกับวงโสเหล่ ภายใต้ “วิถีแห่งโค้ชฟาเมน” (CoachFaMen’s Way/Solution) ตามที่ โค้ชฟาเมน (CoachFaMen’s) นำ
  (6) ต้องเคารพกติกา ณ “วงโสเหล่เกือกม้า”  ตามที่ โค้ชฟาเมน (CoachFaMen’s) กำหนด
  (7) ต้องลงทะเบียนร่วมวงโสเหล่ไม่เกิน 15 คนต่อ 1 วงโสเหล่ต่อรุ่น หากเกินจะคัดออกและต้องไปลงทะเบียนวงโสเหล่รุ่นต่อๆ ไป 
   
   
  จะนำอะไรมาแชร์ในวงโสเหล่เกือกม้า?
   
   
  ผู้ร่วมวงโสเหล่ต้องนำประเด็นปัญหาที่พบหรือยังไม่พบแต่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งเกี่ยวกับฅน เกี่ยวกับปัญหาแรงงาน เกี่ยวกับสภาพการจ้าง เกี่ยวกับสวัสดิการ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และปัญหาขององค์กร ซึ่งต้องการการแลกเปลี่ยนด้านกฎหมายแรงงาน และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก “วงโสเหล่เกือกม้า”  
  คนละ 2 ประเด็น (ต้องส่งประเด็นมาก่อนล่วงหน้าก่อนกำหนดวันร่วมวงโสเหล่)   และ
  จะได้รับคำตอบจากการชี้ถูกชี้ผิดด้วยกฎหมายแรงงาน ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ รวมถึงทางออกและทางเลือกที่ถูกต้อง เหมาะสมจาก โค้ชฟาเมน (CoachFaMen’s)
   
  แล้วจะได้อะไร?
   
  (1) ได้มิตรภาพ สร้างเครือข่าย แบ่งปัน และสามารถนำวิธีคิดจาก “วงโสเหล่เกือกม้า”  ไปต่อยอดเพื่อหาบทสรุปที่เหมาะสม ลงตัวและดีต่อการแก้และป้องกันปัญหาของแต่ละองค์กรเอง
  (2) ได้พัฒนาตนเองลับสมองจากการดึงศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่าง สร้างสรรค์ผ่านผู้คนใน “วงโสเหล่เกือกม้า”  ตามที่ โค้ชฟาเมน (CoachFaMen’s) นำ 
  (3) ได้ข้อคิด ข้อเสนอดีๆ/ทางออก ทางเลือก ข้อแนะการแก้ไขป้องกันปัญหาฅน ปัญหาแรงงานที่ตกผลึกแล้ว กับการชี้ถูกชี้ผิดด้านกฎหมายแรงงานจาก โค้ชฟาเมน (CoachFaMen’s) เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดและปรับใช้ได้จริง
  (4) ได้ว่าที่ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่ดีกลับไป และสามารถต่อยอดจนเป็นที่ปรึกษาฯ ที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
   
   
  ♦ หลักสูตรอบรมสัมมนาทุกหลักสูตร การเสวนา การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา การให้คำปรึกษา เอกสาร/บันทึก คลิปภาพ/เสียง สื่อการเรียนรู้/การสอน ผลผลิตจากทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหา รายละเอียด การออกแบบ และภาพประกอบเฉพาะเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท กฤษฎ์  ดี-วี  จำกัด 
  © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมถึงการนำไปดัดแปลง ปรับปรุง ต่อยอดด้วยกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม ผู้กระทำการฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

   

  อบรม สัมมนา และพัฒนาบุคลากรยิ่งมาก ยิ่งเสียภาษีน้อยลง

  ค่าอบรมสัมมนาและการพัฒนาบุคลากร สามารถลงรายจ่ายได้ถึง 200% 

   

  ♦ หลักสูตรอบรมสัมมนาทุกหลักสูตร การเสวนา การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา การให้คำปรึกษา เอกสาร/บันทึก คลิปภาพ/เสียง สื่อการเรียนรู้/การสอน ผลผลิตจากทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหา รายละเอียด การออกแบบ และภาพประกอบเฉพาะเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท กฤษฎ์  ดี-วี  จำกัด 

   

  © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมถึงการนำไปดัดแปลง ปรับปรุง ต่อยอดด้วยกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม ผู้กระทำการฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

ปิดการจอง

สถานที่จัดอบรม