เงื่อนไขการชำระเงิน

กรุณาชำระค่าอบรม/สัมมนาเป็น เงินสด หรือสั่งจ่าย เช็ค ในนาม บริษัท กฤษฎ์ ดี-วี  จำกัด เลขที่ 9 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0 10555 9060 835 ***งดรับเช็คส่วนตัว***

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี บริษัท กฤษฎ์ ดี–วี จำกัด
เลขบัญชี 015-1-72832-4
สาขาบิ๊กซี สายไหม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี บริษัท กฤษฎ์ ดี–วี จำกัด
เลขบัญชี 014-7-09443-7
สาขาบิ๊กซี สายไหม ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์

 
กรณียกเลิกการจอง กรุณาโทรแจ้งก่อนจัดอบรมสัมมนาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7วัน) มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ 50% ของอัตราค่าธรรมเนียม