ทำอย่างไร? เมื่อความผิดพลาดในงานเกิดจาก “ฅน” Human Error (รุ่นที่ 1)

รหัสหลักสูตร/Couse Code : KDV4-2560 HR

 • หลายองค์กรอาจพบกับปัญหาเมื่อ “ฅน” เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ความผิดพลาดในการทำงานที่เกิดจากฅน หรือ Human Error เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการกระทำของพนักงานเองที่กระทำขึ้นอาจโดยตั้งใจให้เกิด และไม่ได้ตั้งใจให้เกิด บ่อยครั้งที่ความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลเสียให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นผลผลิต ผลประกอบการ หรือความพึงพอใจของลูกค้าล้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก 
 • ในการกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานนั้น ผู้บริหารจะต้องเข้าใจถึงประเภทของความผิดพลาดก่อนว่าประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรบ้าง ดังนั้นในการบริหารจัดการ รวมไปถึงการค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อนำไปสู่การแก้ไข และป้องกันได้อย่างทันถ่วงที
 
 • หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้ดีขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดข้อบกพร่องจากกทำงาน และนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาด ทราบถึงหลักการแก้ไขปัญหาให้เป็นแนวทางเดียวกัน

วิทยากร
(Lecturer)

  KDV เป็นผู้คัดสรรวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ตรง รับประกันไม่ผิดหวังแน่นอน

กำหนดการ
(Schedule)

 • โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร (หรือ เทียบเท่า)
 • พฤหัสบดี ที 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  เวลา 09:00-04:00 น.

อัตราค่าธรรมเนียม
(Subscription)

 • สมาชิก
  3,745.00 บาท (รวมVAT แล้ว)
 • บุคคลทั่วไป
  4,245.00 บาท (รวมVAT แล้ว)

รายละเอียดหลักสูตร

  1. ทำความเข้าใจกับ คำว่า “ฅน” (ไม่ใช่แค่คน) ข้อดี ข้อเสีย ของฅนแต่ละประเภท
  2. การสร้างระบบตรวจจับ และแก้ไขความผิดพลาด
  3. การจัดทำคู่มือ และวิธีการทำงานที่ชัดเจน ถูกต้อง
  4. แนวทางที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการกำหนดวิธีการทำงาน ประกอบด้วยอะไรบ้าง
  5. การนำหลักจิตวิทยาวิศวกรรมมาใช้เพื่อออกแบบวิธีการทำงาน
  6. วงจรพฤติกรรมอะไรบ้าง? ที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด 
  7. หลักการบริหารฅน ให้มีคุณภาพ และ เก่ง ดี มีสุข
  8. อุปสรรคของการทำงานที่มักพบเจอเสมอ และจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไร
  9. การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพื่อเกิดการยอมรับ คิด และพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเอง
  10. กำหนดแนวทางอย่างไร? ให้ถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน

  อบรม สัมมนา และพัฒนาบุคลากรยิ่งมาก ยิ่งเสียภาษีน้อยลง

  ค่าอบรมสัมมนาและการพัฒนาบุคลากร สามารถลงรายจ่ายได้ถึง 200% 

   

  ♦ หลักสูตรอบรมสัมมนาทุกหลักสูตร การเสวนา การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา การให้คำปรึกษา เอกสาร/บันทึก คลิปภาพ/เสียง สื่อการเรียนรู้/การสอน ผลผลิตจากทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหา รายละเอียด การออกแบบ และภาพประกอบเฉพาะเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท กฤษฎ์  ดี-วี  จำกัด 

   

  © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมถึงการนำไปดัดแปลง ปรับปรุง ต่อยอดด้วยกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม ผู้กระทำการฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

ปิดการจอง

สถานที่จัดอบรม