สุดยอดกฎหมายแรงงาน ปี 2560 และแนวปฏิบัติคัดเฉพาะประเด็นเด็ด (ลับ-เฉพาะ) สำหรับฅนไทย และ ฅนต่างด้าวที่ต้องรู้และทำด่วน (รุ่นที่ 3)

รหัสหลักสูตร/Couse Code : KDV2-2560 LG

ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถ

 • รู้ ทำความเข้าใจ คิด วิเคราะห์ในแต่ละประเด็น แต่ละมาตราได้เป็นอย่างดี เพราะการบรรยายที่ทำให้กฎหมายเป็นเรื่องง่ายมากๆ 
 • นำไปปรับใช้ภายในสถานประกอบกิจการหรือองค์การได้อย่างดีเลิศ และสามารถขอคำแนะนำหลังการบรรยายเสร็จสิ้นได้ด้วย
 • เลือกนำทางออกที่แนะนำโดยวิทยากรที่ปรึกษาผู้คร่ำหวอดในแวดวงแรงงาน กฎหมาย การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารธุรกิจ ระบบบริหารจัดการ และการบริหารกลยุทธ์ ในอันดับ Top 5 ของประเทศไทย ไปใช้ในกลมกลืนอย่างมีศิลปะได้อย่างดี
 • เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไข ปัญหาแรงงาน ข้อพิพาท คดีแรงงาน และปัญหา HR ได้อย่างวิเศษ
 • เรียนรู้จากประสบการณ์และ การนำมา Implement จริงจากวิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกัน

วิทยากร
(Lecturer)

  อาจารย์กฤษฎ์  อุทัยรัตน์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง   บริษัท กฤษฎ์ ดี-วี จำกัด 
  sCEO (Senior Chief of Executive Officer)
  Kriszd D.V. Corporation Limited
  วิทยากรประจำสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ หลักสูตร ผู้บริหารหัวหน้าศาลในศาลชั้นต้น กระทรวงยุติธรรม
  อนุกรรมการพัฒนามาตรฐานแรงงานระดับชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กระทรวงแรงงาน
  ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหาแรงงาน วิเคราะห์กฎหมายแรงงาน วิเคราะห์การปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย และเป็นผู้ค้นคว้า ศึกษาแนวทางของศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานมากกว่า 20,000 คดี 
  ผู้เชี่ยวชาญการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ ระบบบริหารคุณภาพ 

กำหนดการ
(Schedule)

 • โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (Swissotel Le Concorde Hotel) (หรือเทียบเท่า)
 • พฤหัสบดี ที 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
  เวลา 09:00-16:00 น.

อัตราค่าธรรมเนียม
(Subscription)

 • สมาชิก
  3,745.00 บาท (รวมVAT แล้ว)
 • บุคคลทั่วไป
  4,245.00 บาท (รวมVAT แล้ว)

รายละเอียดหลักสูตร

  หัวข้อการสัมมนา :
  ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่ ทำอย่างไรไม่ได้ได้เปรียบเสียเปรียบ ใช้ได้จริง
  หากสถานประกอบกิจการไม่มีหรือไม่ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเมื่อลูกจ้างครบ ทำไมไม่ผิดกฎหมาย มีทางออกอย่างไรบ้าง
  สัญญาจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน Code of Conduct ประกาศ คำสั่ง หนังสือเวียน แบบฟอร์มด้าน HR ฯลฯจิปะถะ ทำไมเป็น “ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” เขียนไม่ดี พิมพ์ผูกมัดตนเอง จะหาทางออกทันไหมเพราะผ่านมานานแล้ว
  ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานประเด็นใดที่ถูก คสช. ยกเลิก โดยใช้มาตรา 44 และจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อนายจ้างอย่างไร
  จริงหรือที่การยกเลิกข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามคำสั่ง คสช. แล้วพนักงานตรวจแรงงานไม่สามารถทำอะไรหรือเอาผิดนายจ้างได้อีกต่อไป
  แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานควรทำอย่างไรดี จึงปลอดภัยแม้กฎหมายจะเปลี่ยนแปลงไปอีกก็ตาม
  เกษียณอายุต้องมีการระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือไม่ อดีตไม่ต้องระบุเท่ากับไม่มีการเกษียณเกิดขึ้น หากต่อไปไม่ระบุ ทำไมกฎหมายบังคับให้ต้องเกษียณ 60 ปี ทั้งที่ 55 ปีก็น่าจะทำได้
  ชายและหญิงที่เป็นลูกจ้าง กำหนดให้เกษียณต่างกันได้หรือไม่
  ลูกจ้างที่ทำงานต่างลักษณะงาน ต่างตำแหน่งหน้าที่ทำไมกำหนดให้เกษียณต่างกันได้แล้วไม่ผิดกฎหมาย
  เกษียณอายุได้ค่าชดเชยอยู่แล้ว มาแก้กฎหมายแล้วผลลัพธ์เหมือนเดิม เพราะเหตุใด และต่อเกษียณอายุมีแนวปฏิบัติพิสดารซับซ้อนอย่างไรบ้าง นายจ้างได้เปรียบเสียเปรียบเพียงใด
  นายจ้างออกคำสั่งย้ายลูกจ้าง หากลูกจ้าง “ดื้อ” อยากลองของ ไม่ยอมไปง่ายๆ ลูกจ้างได้ค่าชดเชยเสมือนเลิกจ้างหรือไม่ และลากิจตามกฎหมายจะได้ค่าจ้างหรือไม่
  กฎหมายใหม่ให้มีการกำหนดค่าจ้างครอบคลุมลูกจ้างทั้งนักเรียน นิสิต คนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อให้การกำหนดค่าจ้าง สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและครอบคลุมลูกจ้างในระบบการจ้างงานทุกประเภท เช่น อัตราค่าจ้างของผู้สูงอายุ ที่ทำงานได้จำกัด ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง ยกเว้น คนทำงานบ้าน แรงงานนอกระบบ
  วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานที่น่าสนใจและการวางบรรทัดฐานให้กับงาน HRM สถานประกอบการ
  การโยกย้าย การโอนย้ายและการโอนสิทธิ ไม่เหมือนกันอย่างไร เพราะผลลัพธ์ต่างกัน การจ่ายค่าตอบแทนให้ลูกจ้างก็ไม่เหมือนกัน ทำได้แค่ไหน
  สวัสดิการที่ให้เป็น “เงิน” ทำไมตีความเป็น “ค่าจ้าง” แล้วจะทำให้ไม่เป็นค่าจ้างได้อย่างไร เท่ากับนายจ้างต้องการให้เป็นสวัสดิการ แต่ศาลฎีกามองเจตนารมณ์นายจ้างว่าเลี่ยงกฎหมายค่าจ้าง ทางออกที่ถูกต้องทำอย่างไร
  เอกสารทุกประเภท ทุกชนิดในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการที่ลูกจ้างต้องทำตามหรือห้ามทำ ทำไมเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหมดเลย แล้วจะส่งผลเสียต่อนายจ้างที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการเขียน พิมพ์ รับปากไว้แล้วไม่ทำตาม อย่างไร
  3 การหยุด 6 การลาคืออะไร จะให้มากกว่านี้ผูกพันหรือไม่ ควรทำเป็น “ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” หรือ “สิทธิฝ่ายจัดการ” 
  ท่านถาม อาจารย์ตอบ

  อบรม สัมมนา และพัฒนาบุคลากรยิ่งมาก ยิ่งเสียภาษีน้อยลง

  ค่าอบรมสัมมนาและการพัฒนาบุคลากร สามารถลงรายจ่ายได้ถึง 200% 

   

  ♦ หลักสูตรอบรมสัมมนาทุกหลักสูตร การเสวนา การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา การให้คำปรึกษา เอกสาร/บันทึก คลิปภาพ/เสียง สื่อการเรียนรู้/การสอน ผลผลิตจากทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหา รายละเอียด การออกแบบ และภาพประกอบเฉพาะเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท กฤษฎ์  ดี-วี  จำกัด 

   

  © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมถึงการนำไปดัดแปลง ปรับปรุง ต่อยอดด้วยกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม ผู้กระทำการฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด