การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Appraisal Techniques for Success and Efficiency by PES)

รหัสหลักสูตร/Couse Code : KDV3-2560 HR


หลาย ๆ องค์การ ในปัจจุบันได้มองหาเครื่องมือ หรือ Tools ต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะมีวิธีไหน? เครื่องมืออะไร? ที่แตกต่างไปจากเดิม และทำให้ผู้ประเมินไม่เกิดความยุ่งยาก การเรียนรู้พร้อมเทคนิคและวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ที่เคยเป็นทั้งผู้บรรยาย ผู้ปฏิบัติและผู้กำหนดนโยบายขององค์การระดับ Top 10 ในประเทศไทยมาแล้วจริง เพราะจะช่วยลดเวลาแห่งการลองผิดลองถูก และช่วยเพิ่มมุมมองให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 
 • องค์การของท่านพร้อมหรือยังที่จะพัฒนาระบบการประเมินผลงาน ในรูปแบบใหม่ คิดใหม่”
 • เราจะใช้เครื่องมืออะไร มาประเมินผลได้เหมาะสม และคุ้มค่ากับการพัฒนาองค์การอย่างยั่นยืนและต่อเนื่อง”
 
หลักสูตรนี้จะนำท่านดำดิ่งสู่รายละเอียด วิธีการประเมินทุกขั้นตอน แบบอธิบายทฤษฎีซึ่งผ่านการปฏิบัติจริงและได้ผลมาแล้ว โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง ตลอดระยะเวลาฝึกอบรมในลักษณะลื่นไหล เป็นธรรมชาติ เข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติได้จริง

             
          

วิทยากร
(Lecturer)

  อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

กำหนดการ
(Schedule)

 • โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร (หรือเทียบเท่า)
 • พฤหัสบดี ที 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  เวลา 09:00-16:00 น.

อัตราค่าธรรมเนียม
(Subscription)

 • สมาชิก
  3,745.00 บาท (รวมVAT แล้ว)
 • บุคคลทั่วไป
  4,245.00 บาท (รวมVAT แล้ว)

รายละเอียดหลักสูตร

  หัวข้อการสัมมนา 

  • หลักการและความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์การ
  • แนวคิด หลักการ ความสำคัญและ แนวทางการนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่มาปรับใช้ โดยใช้ PES System (Performance Evaluation System)
  • ความสำคัญของ (KPIs) ต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ต่างหรือเหมือนกับ KRAs (Key Results Area) หรือไม่
  • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน KPIs และความสามารถขององค์การและพนักงาน
  • ปัญหา/อุปสรรคที่มักพบในการกำหนดตัวชี้วัดผลงานและการประเมินผลงาน
  • ขั้นตอนการนำ KPIs มาใช้ในการประเมินผลกับการวิเคราะห์หา KPIs ของหน่วยงานและตำแหน่งงาน
  • กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Cycle)
  • การเชื่อมโยงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสู่ระบบการบริหารอื่นๆ เช่น การปรับค่าจ้าง โบนัส ฯลฯ
  • เทคนิคการนำเครื่องมือมาใช้กับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อความสะดวกและ ไม่ยุ่งยากต่อการ Implement ระบบ
  • สาเหตุสำคัญที่ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานล้มเหลว หรือ ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • กรณีศึกษา จากตัวอย่างจริง

  อบรม สัมมนา และพัฒนาบุคลากรยิ่งมาก ยิ่งเสียภาษีน้อยลง

  ค่าอบรมสัมมนาและการพัฒนาบุคลากร สามารถลงรายจ่ายได้ถึง 200% 

   

  ♦ หลักสูตรอบรมสัมมนาทุกหลักสูตร การเสวนา การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา การให้คำปรึกษา เอกสาร/บันทึก คลิปภาพ/เสียง สื่อการเรียนรู้/การสอน ผลผลิตจากทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหา รายละเอียด การออกแบบ และภาพประกอบเฉพาะเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท กฤษฎ์  ดี-วี  จำกัด 

   

  © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมถึงการนำไปดัดแปลง ปรับปรุง ต่อยอดด้วยกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม ผู้กระทำการฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด