ข้อมูล เอกสาร บทความทางวิชาการ

ให้บริการข้อมูล เอกสาร บทความทางวิชาการในรูปแบบเผยแพร่แจกจ่ายให้ฟรี เพื่อแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร
การให้บริการดาวน์โหลด การจัดจำหน่าย การแลกเปลี่ยนและอีกหลากหลายรูปแบบ วิธีการ อันเป็นการส่งเสริม สื่อสาร ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนร่วมกัน เป็นฐานต่อยอดไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management) เพื่อเปิดโลกทัศน์เชื่อมโยงองค์ความรู้รูปแบบต่างๆ แบบไร้ข้อจำกัดและเกิดความคิดสร้างสรรค์ นวตกรรมจินตนาการ ขยายผล สามารถนำไปประยุกต์ และบูรณาการใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์