บริการรับจัดทำผังกระบวนการทางธุรกิจ

รับจัดทำผังกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Chart/Map) ออกแบบผังกระบวนการ ผังการไหลการปฏิบัติงานต่างๆ (Work Flow) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Managing and drafting Business Process Chart/Map, Work Flow in accordance with Quality and Efficiency.

 

 บริการทั้งหมดนี้  หากไม่มีการระบุอัตราค่าธรรมเนียม/บริการไว้ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับเอกสารเสนอราคาก่อนท่านเลือกตัดสินใจใช้บริการ