บริการรับจัดทำและร่าง ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

รับจัดทำและร่าง ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  แนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายบริษัท คู่มือพนักงาน คู่มือจรรยาบรรณ จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล Code of Conduct and Ethics

Managing and drafting Human Resource Regulations and Practice, Company’s Policy, Staff Manual, Good Governance Principles, Code of Conduct and Ethics.

 

 บริการทั้งหมดนี้  หากไม่มีการระบุอัตราค่าธรรมเนียม/บริการไว้ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับเอกสารเสนอราคาก่อนท่านเลือกตัดสินใจใช้บริการ