บริการให้คำปรึกษา และรับดำเนินคดีในศาลแรงงาน

บริการให้คำปรึกษา และรับดำเนินคดีในศาลแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทุกฉบับในราชอาณาจักรไทย

Prosecution in the Labour Court according to every Labour Law in The Kingdom of Thailand.

 

 บริการทั้งหมดนี้  หากไม่มีการระบุอัตราค่าธรรมเนียม/บริการไว้ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับเอกสารเสนอราคาก่อนท่านเลือกตัดสินใจใช้บริการ