บริการให้คำปรึกษาและจัดทำสัญญาจ้างแรงงาน

ให้คำปรึกษาและจัดทำสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาทางธุรกิจทุกประเภทเพื่อให้ใช้บังคับได้จริงตามกฎหมายและเจตนารมณ์

Employment Contracts Writing, Hire of Work Contracts writing including every type of contracts writing which can be used according to the Law and need.

 

 บริการทั้งหมดนี้  หากไม่มีการระบุอัตราค่าธรรมเนียม/บริการไว้ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับเอกสารเสนอราคาก่อนท่านเลือกตัดสินใจใช้บริการ