บริการให้คำปรึกษาแบบลงพื้นที่

ให้คำปรึกษาแบบลงพื้นที่ ดำเนินการหน้างานเพื่อระงับข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงานและปัญหาแรงงานทุกรูปแบบ ในแบบบู๊และบุ๋น โดยคำนึงถึงความถูกต้องและเป็นธรรม

Work Site Consultation to stop disputation, strike and labour problems in all matters whether caused by violence or peace based on fairness and right.

 บริการทั้งหมดนี้  หากไม่มีการระบุอัตราค่าธรรมเนียม/บริการไว้ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับเอกสารเสนอราคาก่อนท่านเลือกตัดสินใจใช้บริการ