บริการให้คำปรึกษา เป็นที่ปรึกษา

ธุรกิจให้คำปรึกษา โดยเป็นที่ปรึกษาองค์การ นิติบุคคลต่างๆ ในรูปแบบที่ปรึกษาทั่วไป ที่ปรึกษาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ที่ปรึกษาบริหาร โดยให้คำปรึกษาด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการกลยุทธ์องค์การ เป็นต้นในรูปแบบเน้นภาคปฏิบัตินำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

Business consulting as a general consultant to organizations by working together about Management, Human Resource Development, Business Development and Strategic Plan by Know How Learning until able to adapt the conclusion in real time.

 บริการทั้งหมดนี้  หากไม่มีการระบุอัตราค่าธรรมเนียม/บริการไว้ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับเอกสารเสนอราคาก่อนท่านเลือกตัดสินใจใช้บริการ