❛ฐ❜ | ❝ฐานความยินยอม ❞ (Consent : Cs) ❞ V ❛ฐ❜ | ❝ฐานพันธะสัญญา (Contract : Ct)❞ : ส่วนที่ 2

 

(มาจาก ส่วนที่ 1) https://kriszd.com/news_page.php?id=71

▧ ส่วนเรื่อง ❛ฐ❜ | ❝ฐานพันธะสัญญา (Contract : Ct) ขณะที่เขียนตอนแรกก็อยากจะอุบไว้ก่อน เพราะมันมีความสัมพันธ์กับความยินยอมที่ทำให้งุนงงจนทุกวันนี้ว่าเมื่อมีสัญญาแล้ว เซ็นก็แล้ว ต้องมาขอความยินยอมทำไมอีกวะ หรือยินยอมแล้ว จะมาทำสัญญาเพื่อประโยชน์อะไรกันอีก จึงขอนำมาเล่าสู่กันเสียเลย ว่าด้วยหลักความยินยอมในทางนิติกรรม สำหรับ ❛ฐ❜ | ❝ฐานพันธะสัญญา  (Contract : Ct) ❞ ได้แก่

 

① นิติกรรมเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ เกิดขึ้นจากความยินยอมหรือข้อตกลงโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลซึ่งมุ่งประสงค์ต่อกันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ ได้แก่ การก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ ระงับสิทธิ นิติกรรมจะสมบูรณ์ได้โดยการแสดงเจตนา นี่แหละคือ ❝ฐานพันธะสัญญา (Contract : Ct) ❞ ซึ่งมีความยินยอมซุกซ่อนอยู่เสมอ ไม่งั้นจะเกิดสัญญาได้ยังไง ถูกมั๊ย ดังนั้นความยินยอมภายในสัญญาเมื่อมันก่อเกิดสัญญา จะไปเปลี่ยนใช้ ❝ฐานความยินยอม ❞ (Consent : Cs) มันก็เลยดูตลก

 

② มาตรา 1108 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส (ต้องขอเอามาเทียบเคียง) บัญญัติว่า ความยินยอมของคู่กรณีซึ่งประสงค์ จะผูกพันตนเองเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้สัญญานั้นสมบูรณ์มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย (จารีตประเพณี) แม้แต่ในกรณีที่สัญญานั้นกําหนดหน้าที่ให้คู่สัญญาเพียงฝ่ายเดียว การเกิดขึ้นของสัญญาต้องใช้ความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เห็นมั๊ยว่าสอดคล้องกฎหมายบ้านเรา

 

③ ความสมบูรณ์ของนิติกรรมประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้

✧ 3.1 เป็นการกระทําของบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นได้โดยความยินยอมหรือข้อตกลงที่มุ่งประสงค์ต่อกันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ ตามมาตรา 149 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถ้าไม่ประสงค์ให้เกิดผลในทางกฎหมายย่อมไม่ใช่นิติกรรม มันยิ่งเป็นการ Confirm

✧ 3.2 การทํานิติกรรมอาจมีข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถของบุคคล ซึ่งต้องให้ผู้อื่นให้ความยินยอมด้วย เช่น ผู้เยาว์จะทํานิติกรรมใดๆ เพื่อผูกพันตนเองและกองทรัพย์สินของตนจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อน ถ้าการใดทําลงโดยปราศจากความยินยอมแล้วย่อมเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 21 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือ การใดๆ ที่ทําไปยังถือว่าสมบูรณ์และใช้ได้อยู่นะ จนกว่าจะได้รับการบอกล้างทําให้การกระทํานั้นเสียเปล่าตั้งแต่ต้นนั่นแหละ

✧ 3.3 บุคคลวิกลจริตซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถจะไปทํานิติกรรมใดต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาล และบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถจะไปทําการใดๆ เช่น การนําทรัพย์สินไปลงทุนต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ มิเช่นนั้นการกระทํานั้นเป็นโมฆียะซึ่งมีผลในทางกฎหมายอย่างเดียวกับการกระทําของผู้เยาว์ครับ

✧ 3.4 การทํานิติกรรมใดๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะตามมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายความว่า ความมุ่งหมายในการกระทําใดที่ได้ทําไปแล้วนั้น เสียเปล่าตั้งแต่ต้น ถือเสมือนว่าไม่มีการกระทํานั้นอยู่เลยก็ว่าได้ (ไม่เคยเกิดขึ้น) แม้ว่าผู้กระทําจะได้ทําไปโดยได้รับความยินยอมของผู้ถูกกระทําก็ตาม เสียของครับ

✫ นอกเหนือไปจากที่ทั้งเล่า ทั้งอธิบายมายืดยาวแล้ว เห็นว่ารออาจารย์มาขยายความใน live ด้วย จะสนุกกว่าเป็นไหนๆ และอาจารย์จะตอบคำถาม Case ที่ลูกศิษย์และแฟนๆ ถามมาด้วย คือ

▨ SPD case  | ❝กรณีคลีนิคถ่ายรูปก่อนหลัง เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบผลเราใช้ฐานสัญญาได้ไหมครับ ไม่ใช้ฐานยินยอม เหมือนไปรักษาโรค โดยใช้เพื่อยืนยันผลเท่านั้น ได้ไหมครับ โดยทำสัญญารักษาความลับในสัญญาว่าจ้าง หลังทำต้องแสดงผลการทำให้ลูกค้าดู และเก็บไว้ในแฟ้มประวัติเผื่อมีการฟ้องร้องในภายหลัง เห็นบางท่านบอกต้องขอความยินยอมเท่านั้น และก่อนหน้ามีฅนสอนผิดด้วย แม้แต่เป็น Sensitive Personal Data เป็นโรคผิวหนัง ถ้ามารักษา ก็ถ่ายรูปก่อนหลังได้ เพราะเป็นข้อยกเว้น ตาม ม.26 (5) (ก) แต่ก็มีคนสอนว่า แม้เป็นการรักษาก็ต้องขอความยินยอม อาจารย์เชื่อไหมครับ มีฅนสอนแบบนี้ด้วย ผมนี่งงเลย เป็นฅนดังในวงการ PDPA ด้วยสิ ทีนี้คนส่วนหนึ่งก็เชื่อและจำผิดกันตามๆ มาเลยครับ❞

▣ GPD case  | ❝กรณีทำสัญญาจ้างแรงงานไว้แล้วอ่ะค่ะ แล้วเวลาทำ OT กับ ต้องการ update ข้อมูลที่อยู่อาศัย ยังต้องขอความยินยอมอีกเหรอค่ะ แล้วถ้าบริษัทหนูเขียนไว้ในสัญญาว่าลูกจ้างตกลงทำ OT ตามชั่วโมงสูงสุดที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานอนุญาต และมีข้อความว่าลูกจ้างตกลงปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ประกาศ คำสั่ง ระเบียบที่บริษัทกำหนด ซึ่งพนักงานก็เซ็นตกลงจ้างเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นค่ะ ขอเรียนปรึกษาท่านอาจารย์นะค่ะ❞

▤ ไว้เจอกัน แล้วจะขยายผลให้คุณฟัง ในเอกภพคู่ขนาน ¹ (Parallel Universe) ของ ❛ฐ❜ | ❝ ความยินยอม ❞ (Consent) ในมุมที่คุณคาดไม่ถึง เร็วๆ นี้ ภายในสัปดาห์หน้าครับ

♡ ด้วยรักและอัศเจรีย์ ❕

AJK | อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

═━─╍┅┉┄┈╌
ᴬˡˡ ᴿⁱᵍʰᵗ ᴿᵉˢᵉʳᵛᵉᵈ

#คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล #ข้อมูลส่วนบุคคล ҉ #Consent #Contract #มาตรา24 #มาตรา26 § #GPD #SPD

✦ใช่ ก็กดจิ ✦ดี ก็กดรัก ✦น่านัก กดแชร์ ✦ชอบแน่ๆ ช่วยกดติดตาม ‧₊˚

¹ ประกอบด้วยเอกภพของเราและเอกภพคู่ขนาน แล้วเรียกว่า พหุภพ (Multiverse)

▬ ▭ ▮ ▯ ▰ ▱