KDV หมายความ...มากกว่าชื่อนิติบุคคล

KDV : Kriszd D-V Corp.,Ltd. คือบริษัทตามชื่อนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนแล้ว หากนำมาแยกคำออกมาจะได้ 3 คำ ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งและขับเคลื่อน จะได้แก่
 
K = Khan มีความหมายว่าผู้กล้าหาญ (Brave) เรากล้าเปลี่ยน กล้าเผชิญ ไม่เกรงใจใคร แต่คงความสุภาพ ให้เกียรติ เคารพผู้ฅน ไม่สนใจอุปสรรคหรือปัญหา ด้วยเชื่อว่าความกล้ามันจะพาเราฝ่าทุกทางตัน และค้นพบโอกาสอยู่เสมอ แม้การพัฒนาด้าน Hard Skill จะมีความสำคัญต่อการเปิดโอกาสให้ฅนเราก็ตาม แต่ Soft Skill คือตัววัดว่าเราจะสามารถเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นความสำเร็จได้หรือไม่ KDV เราเน้นการเปลี่ยนแปลง เผชิญหน้าด้วยการให้น้ำหนักที่ Soft Skills
 
D = Disruption คือการสร้าง (สรรค์) สิ่งใหม่ขึ้น และทำให้สิ่งที่มีอยู่แล้วหมดคุณค่าไป (Doing new things that make the old things obsolete) 
อาจารย์กฤษฎ์ชอบคำนี้ เพราะหลายคนเข้าใจผิดมาตลอดกับนิยามของ Disruption และ Innovation ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน คำว่า Innovation ผมก็ชอบในบริบทคือการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อให้สิ่งที่มีอยู่แล้วดียิ่งขึ้น (Doing the same things, better)
 
 V = Victory คือการทำอะไรให้ได้รับชัยชนะ นั่นคือคุณทำมันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำอะไรต้องไม่แพ้ ห้ามล้มเหลว คือต้องบุกตะลุย อย่าให้พลาด แม้ในความเป็นจริงมีแพ้ ชนะ มีล้ม มีลุก ก็เป็นเรื่องปกติแต่ต้องหาทางป้องกันอย่าให้เกิดได้อีกเป็นดีที่สุด
 
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ 
นักวิทย์ศิลป์ 
ผู้นำแห่งกฎหมายแรงงานแบบบูรณาการ อันดับหนึ่งในประเทศไทย
ผู้ไม่เคยแพ้คดีแรงงาน เชี่ยวชาญการบริหาร เข้าใจนายจ้างลูกจ้าง
 
✺Credit : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
Ref. : www.KRISZD.com
Credit : ꍏj.Kяιꌗz∂ ꀎ-✞ɧąıཞa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍ṭⒸ
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
นักวิทย์ศิลป์ S⃕c̫ίArϯίṧt
ωωω.ƘRISZD.ꉓom
KDV@KRISZD.com
 
#บริหารทรัพยากรบุคคล #กฎหมายแรงงานปี2560 #Management #KRISZD #กฎหมายแรงงานในประเทศไทย
#AjKriszd #AJK #KDV #สภาพการจ้าง #ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานอันดับหนึ่ง #อาจารย์กฤษฎ์ #อาจารย์กฤษฎ์อุทัยรัตน์ #ผ่าประเด็นบริหารฅน #LabourProtection #LabourRelation #KriszdUthairatn #คดีแรงงาน #ทนายความคดีแรงงาน #ไม่เคยแพ้คดีแรงงาน #อันดับ1คดีแรงงาน #ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับพนักงาน