บริการกฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ และการคดี

บริการกฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ และการคดี

โดยเน้นที่...

1. เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายเฉพาะทาง คือ กฎหมายแรงงาน การจัดทำ/ร่างสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาค้ำประกันการทำงาน สัญญาทุน สัญญา วิเคราะห์ป้องกันและแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างทุกประเภท (ประเภท 1 : ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่กฎหมายบังคับและนายจ้างจัดทำฝ่ายเดียวครั้งแรก ประเภท 2 : ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการเจรจาต่อรองตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ประเภท 3: ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ทำเป็นจารีตประเพณีหรือปฏิบัติต่างจากประเภทที่ 1 ยึดเป็นคุณแทน) การทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับสหภาพแรงงาน การเจรจาร่วมกับสหภาพแรงงาน ตัวแทนลูกจ้าง การเป็นตัวแทน/ผู้แทนนายจ้างในการเจรจา ระงับ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน การป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านแรงงานในสถานประกอบการ การจัดการบริหารสวัสดิการ สภาพการจ้างให้เหมาะสมโดยใช้กฎหมายชี้ขาดร่วมกับแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารธุรกิจควบคู่ไปด้วย

2. เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ เช่น การจัดทำสัญญาจ้างทำของ สัญญาจ้างเหมาบริการแรงงาน สัญญาซื้อขาย สัญญาตัวแทน สัญญาประนีประนอมยอมความ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญากู้ยืม พินัยกรรม สัญญาจำนำ สัญญาจำนอง สัญญาฝากทรัพย์ เอกเทศสัญญาทุกประเภท เป็นต้น

3. เป็นที่ปรึกษาคดี และรับดำเนินคดีในศาลแรงงานทั่วราชอาณาจักรไทย ทั้งในศาลแรงงาน และถึงศาลฎีกา แผนกคดีแรงงานในรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างไม่เหมือนทนายความทั่วไป อันเป็นสูตรลับ-เฉพาะ ดำเนินคดีตาม พรบ คุ้มครองแรงงาน มาตรา 11/1 กรณีผู้ประกอบกิจการถูกตีความเป็นนายจ้างเสมือนจริงของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงงานที่เกิดจากการ Outsource หรือ จ้าง Contractor/Sub-contractor การเตรียมคำฟ้อง คำให้การ บัญชีพยาน ซักซ้อมพยาน การค้นคว่า สืบเสาะ ค้นหาแนวทางเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามความถูกต้อง เป็นธรรมและสัมฤทธิ์ผลเต็มที่

 

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ : เป็นไปตามใบเสนอราคาและข้อเสนอ/สัญญาการให้คำปรึกษาและการคดี เป็นกรณีๆ ไป ตามความยากง่ายของคดี