กฎหมายสำคัญๆ คดีแรงงาน คัดและสรรหามา
โดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

►เพื่อให้สมาชิกและผู้เข้าเยี่ยมชม website ได้รับทราบความเคลื่อนไหวของกฎหมายต่างๆและสามารถ Download เอกสารกฎหมายที่สำคัญๆ และที่เกี่ยวข้องได้ในรูปแบบที่ทันสมัย สด ใหม่ เชิญได้ ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น โดย KDV™ จะคัดสรรให้...

บริหารโดย ...

♦เรื่องกฎหมายแรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย โปรดไว้ใจ อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ กระบี่มือหนึ่งในการนำกฎหมายแรงงานทุกฉบับมาร้อยเรียง เชื่อมโยง บูรณาการกับ 5 มิติ ได้แก่ การบริหาร "ฅน" (HRM and HRD) การบริหารธุรกิจ (Business Management) การพัฒนาองค์การ (OD – Organization Development) ระบบบริหารจัดการ (MS – Management System) ต่างๆ อาทิ ISO9001 , ISO14001 , GMP , HACCP , OSHA18001 เป็นต้น และการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

ซึ่งในประเทศไทยมีอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ เพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ศาสตร์และศิลป์ 5 มิติ ในแบบคิดแทนผู้บริหารและองค์กรของท่านได้ทะลุปรุโปร่ง ไม่ใช่รู้แต่เฉพาะกฎหมายด้านเดียว

¤ผู้นำต้นตำรับกฎหมายแรงงานบูรณาการเชื่อมโยง 5 มิติ*เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์เป็น ????????S҉i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣg̤̈ղ[̲̅a̲̅]t̲̅ųɾҽ แต่เพียงผู้เดียว

♦จึงมั่นใจได้ว่า อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ มือบริหารกฎหมายแรงงาน อันดับ 1 ของประเทศไทย ภายใต้สโลแกน "เพราะเราไม่พลาด...อยู่แล้ว" เป็นประกัน "Aj.Kriszd...who has never been defeated in Labour Laws cases."

f KDV™ ►https://www.facebook.com/KDV.Corp/posts/352409801881072

 

►อันดับหนึ่ง บูรณาการกฎหมายแรงงาน ทรัพยากรมนุษย์ และธุรกิจในประเทศไทย 
(Leading specialist in integrated Labour Laws Human Resource and Business Management in Thailand)

#Leading Thai Specialist

 

ตัวบทกฎหมายน่ารู้

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 update ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 6 (Update 12.09.2560) 

กด Download ตรงนี้ /พรบ.คุ้มครองแรงงาน.pdf

ร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่.... พ.ศ...... ซึ่งผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เตรียมนำเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (Update 01.09.2560) 

กด Download ตรงนี้⇒ /20 มาตรา พคร ผ่านมติ ครม.จ่อ สนช.พิจารณา.pdf

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 (Update 01.09.2560) 

กด Download ตรงนี้ /พรบ.แรงงานสัมพันธ์.pdf

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.... (Update 05.03.2561) 

กด Download ตรงนี้ /ร่าง พรบ.แรงงานสัมพันธ์.pdf

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ฉบับภาษาอังกฤษ (Update 01.09.2560) 

กด Download ตรงนี้⇒ /พรบ.แรงงานสัมพันธ์ (English Version).pdf

พระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 (update2562) (Update 19.01.2562)

กด Download ตรงนี้⇒  /พรบ.ประกันสังคมฯ.pdf

พระราชบัญญัติเงินทดแทน 2537 (update2561) (Update 12.10.2561)

กด Download ตรงนี้⇒  /พรบ.เงินทดแทนฯ.pdf

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 2522 (update2558 ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ) (Update 01.09.2560)

กด Download ตรงนี้⇒  /พรบ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ.pdf

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ พ.ศ.2558 (Update 01.09.2560)

กด Download ตรงนี้ /พรบ.จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ.pdf

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 (Update 01.09.2560)

กด Download ตรงนี้ /ปวิพ.pdf

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2468  (Update 01.09.2560)

กด Download ตรงนี้ /ปพพ.pdf

คู่มือคณะกรรมการลูกจ้าง (คลจ.) (Update 01.09.2560)

กด Download ตรงนี้ /คู่มือ คลจ..pdf

ประกาศกรมแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง (คลจ.) (Update 01.09.2560)

กด Download ตรงนี้ /ประกาศ วิธีเลือกตั้ง คลจ.pdf

พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (Update 09.05.2561)

กด Download ตรงนี้ /พรก บริหารจัดการต่างด้าว.pdf

สรุปประเด็นสาระสำคัญของกฎหมายการจ้างแรงงานต่างด้าว ฉบับปี 2560 เจ้าปัญหา ตาม พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (Update 09.05.2561)

กด Download ตรงนี้ /สรุปประเด็น พรก บริหารจัดการต่างด้าว ฉบับอาจารย์กฤษฎ์ ร่ายเอง.pdf

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 (Update 01.09.2560)

กด Download ตรงนี้ /พรบ ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม.pdf

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 (Update 10.01.2561)

กด Download ตรงนี้ /พรบ การทวงถามหนี้.pdf

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (Update 10.01.2561)

กด Download ตรงนี้ /พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.pdf

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 (Update 08.03.2561)

กด Download ตรงนี้ /พรบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา.pdf

 

Key : #AjKriszd #AJK #KDV #กฎหมายแรงงาน #ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานอันดับหนึ่ง #อาจารย์กฤษฎ์ #อาจารย์กฤษฎ์อุทัยรัตน์ #คุ้มครองแรงงาน #แรงงานสัมพันธ์ #LabourProtection #LabourRelation #KriszdUthairatn #คดีแรงงาน #ทนายความคดีแรงงาน #ไม่เคยแพ้คดีแรงงาน #อันดับ1คดีแรงงาน #บริหารกฎหมาย #LabourCourt