บริการจัดหา Contractor ในกิจการ Outsources

บริการจัดหาผู้รับจ้าง/เหมา ผู้ให้บริการและกิจการจ้างแรงงาน/บริการภายนอก รวมถึงการจัดหา จัดจ้างบริการแรงงานและที่มิใช่บริการแรงงานด้วย  

Service Agency, Contractor and Outsourcing