บริการให้คำปรึกษาและจัดทำระบบบริหารจัดการ

ให้คำปรึกษาและจัดทำระบบบริหารจัดการ (MS : Management System) เช่น TQM (Total Quality Management) 5ส  ระบบข้อเสนอแนะ (SS : Suggestion System) ISO9001 (QMS : Quality Management System) ISO14001 (EMS : Environment Management System) เป็นต้น

Consult on MS : Management System i.e. TQM (Total Quality Management), 5S, Suggestion System, ISO9001 (QMS : Quality Management System), ISO14001 (EMS : Environment Management System).

 บริการทั้งหมดนี้  หากไม่มีการระบุอัตราค่าธรรมเนียม/บริการไว้ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรับเอกสารเสนอราคาก่อนท่านเลือกตัดสินใจใช้บริการ