บริการให้คำปรึกษาแบบ Real Time ภายใน 24 ชั่วโมง

ธุรกิจให้คำปรึกษาแบบ Real Time ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหาแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานทุกประเภท แบบเชี่ยวชาญเฉพาะทางทางโทรศัพท์ Social Network E-mail และ Online

Real Time Consultation within 24 hours to prevent and solve Labour Problems and other problems arising from Labour Laws using phone, social network, E-mail and Online

กรณีขอคำปรึกษา กรุณาลงทะเบียนและดำเนินการตามขั้นตอนก่อนพิมพ์ขอคำปรึกษา

อัตราค่าบริการ 

6,000 บาท ต่อ ชั่วโมง

4,000 บาท ต่อ ครึ่งชั่วโมง

250 บาท ต่อ นาที

หมายเหตุ : เศษของนาทีที่ไม่ถึง 1 นาที ให้คิดเป็น 1 นาที