ประเภทสินค้าส่งออก1

ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและอุปโภค และยังขยายไปยังประเทศอื่นๆ อีก

Exporting of consumer goods to USA and Australia.